Telphone: 051/221-008

Email: jvp-grad-krk@ri.t-com.hr

Katalog Informacija

KATALOG INFORMACIJA

1. UVODNE ODREDBE

Katalog informacija Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka ustrojen je Odlukom zapovjednika Ustanove Broj: 11-01/13-01 od 12. ožujka 2013. godine.
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Javna vatrogasna postrojba Grada Krka s obzirom na svoj djelokrug posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, a sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Svrha kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Javna vatrogasna postrojba Grada Krka glede ostvarivanja prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup inforamcijama.
Sve informacije iz ovog kataloga dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona o pravu na pristup informacijama.

2. IZNIMKE OD PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama Javna vatrogasna postrojba Grada Krka uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke.
Javna vatrogasna postrojba Grada Krka može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,
 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti,
 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

3NAČIN I VRIJEME PRISTUPA INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Javna vatrogasna postrojba Grada Krka kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:

 • pisanim putem na ispunjeni Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ( dostupan u računovodstvu JVP-a Grada Krka, a po izradi web stranice JVP Grada Krka biti će dostupan na istoj) 

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispunjeni Obrazac zahtjeva za pristup informacijama poslati:

           Þ  poštom na adresu:  Javna vatrogasna postrojbe Grada Krka

                                                  Stjepana Radića 11,  51 500 Krk 

         Þ na fax broj: 051/222-549;

        Þ elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

        Þ donijeti osobno u Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Krka, radnim danom od

             07:00 do 15:00 sati.

 • neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama 
 • održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 • putem dnevnih i mjesečnih tiskovina.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja usmenog ili pismenog zahtjeva, odnosno u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, a sve u zakonskom roku obveze čuvanja informacija. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva pozvati će se podnositelja zahtjeva da istog ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.

4. O USTANOVI

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka (u daljnjem tekstu: Postrojba) je profesionalna vatrogasna postrojba koja djeluje na području Grada Krka i svih JLS otoka Krka te obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu službu u skladu sa Zakonom o vatrogastvu. Postrojbu je osnovao Grad Krk svojom Odlukom o osnivanju javne ustanove Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka od 30. prosinca 1999. godine, Klasa: 214-01/99-01/01; Ur.br: 2142/01-02-99-2, kako bi u okviru vatrogasne djelatnosti skrbila o potrebama i interesima građana na ovom području. 
Sjedište Postrojbe je u Gradu Krku , na adresi S. Radića 11, 51500 Krk. Postrojbu čini ukupno 23 djelatnika, od čega su 22 operativna vatrogasca. 
Postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik vatrogasne postrojbe koji organizira i vodi rad i poslovanje Postrojbe. Postrojbom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 (pet) članova.           
Financijsko poslovanje Postrojbe obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima, s time da se sredstva za financiranje redovne djelatnosti osiguravaju i iz Proračuna Grada Krka.  

5. OPIS SADRŽAJA INFORMACIJE

Informacije kojima raspolaže Postrojba različiti su dokumenti koje Postrojba stvara u okviru svoje djelatnosti (bilo da su u obliku pravilnika, odluka, izvješća, ugovora, izjava, očitovanja, programa ili različitih vrsta podataka), naročito sljedeće:

 • Odluka o osnivanju JVP Grada Krka kao javne ustanove
 • Statut Ustanove
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krka
 • Pravilnik o radu JVP Grada Krka
 • Kolektivni ugovor za radnike u JVP Grada Krka
 • Sporazum o financiranju vatrogastva na otoku Krku
 • Ugovor i aneksi ugovora o financiranju JVP Grada Krka
 • Rješenje o obavljanju poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Rješenje o obavljanju poslova osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova
 • Rješenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata
 • Procedura stvaranja ugovornih obveza te zaprimanja, provjere i pravovremenog plaćanja
 • Procjena opasnosti na radnim mjestima u JVP Grada Krka
 • Podaci o dojavama, obavljenim intervencijama i načinu postupanja u JVP Grada Krka
 • Kadrovske i ostale evidencije
 • Informacije o radu Upravnog vijeća JVP Grada Krka, dnevni red, zapisnici, zaključci i odluke Upravnog vijeća
 • Financijski planovi i izvještaji
 • Planovi nabave, natječajna dokumentacija i predmeti provedenih postupaka nabave, popis sklopljenih ugovora i sporazuma i dr.
 • Izvješća o radu
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 • Cjenik usluga
 • Ostale odluke, rješenja, naputci, upravni i neupravni predmeti i drugi akti postrojbe.

                                 

                                                      ZAPOVJEDNIK
                                                       JVP GRADA KRKA

                       Dinko Petrov dipl. ing.